Language :.
Ana Sayfa > KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
.
 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) uyarınca, veri sorumlusu sıfatı ile EGEMEN HOLDING A.Ş. ( EGEMEN HOLDING VEYA ŞİRKET ) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizi toplamamızın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve başta 6698 sayılı Kişisel verilen Korunması hakkındaki Kanun ve mevzuata ve şirket politikalarımıza uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5.6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKKK tarafından öngörülen temek ilkelere uygun olarak ve KVKK ‘nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Egemen Holding tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Egemen Holding ‘in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilebilmesi için şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Egemen Holdıng ‘ın kısa orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Egemen Holdıng’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi
Egemen Holding bünyesinde bulunan şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına planlanmasına ve icrasına destek olunması,
Egemen Holdıng’ın Holdıng bünyesindeki şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetlerinin sağlanması ,
Egemen Holdıng’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması ,


Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.denlaks.com WEB adresimizden EGEMEN HOLDING A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nda yer verilmiştir.


III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık, grup şirketleri ve iştiraklerimiz ile EGEMEN HOLDING şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere ;
EGEMEN HOLDING ‘İN yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi , Egemen Holdıng ‘in kısa , orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi,planlanması ve uygulanması , Egemen Holdıng şirketler topluluğunun insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ve icrası ayrıca Egemen Holdıng ‘in Egemen şirketler topluluğunun ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amacı ile ortaklarımız, iş bağlantılarımız , ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt iş veya yurt dışına aktarılabilecektir.

IV – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı KVKK kanunu ve mevzuat çerçevesinde ve bu amaçla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabililr. Kişisel verileriniz şirketimiz ve/veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi,muhtelif sözleşmeler,mobil uygulamalar ,elektronik posta başvuru formları gibi araçlar üzerinden ,şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb.kanallar aracılığı ile sözlü , yazılı veya elektronik ortamda toplanır.

V – VERİ SAHİBİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK ‘NIN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ NELERDİR.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydı ile ,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme ,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini isteme ,
İşlenen verilerin münhasıran otamatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile kişnin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
HAKLARINA SAHİPSİNİZ.
Bu hakları kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya kişisel verileri koruma kurulu tarafından ayrı bir yöntemin belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize eletebilirsiniz.
Yukarıda sunulan haklarınıza yönelik başvurularınızı Cihangir mahallesi, Güvercin caddesi,No13 Avcılar İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya www.denlaks.com adresine egemenholding@hs02.kep.tr kayıtlı mail adresimize eposta olarak gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz haklara ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususların açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması ve başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi gösteren belgelerin eklenmesi gereklidir.

 
       
       
DENLAKS ÜRÜNLERİMİZ SEKTÖRLER BİZE ULAŞIN
> Hakkımızda > Solvent Bazlı Yapıştırıcılar > Ayakkabı > İletişim
> Kalite Sistemleri > Su Bazlı Yapıştırıcılar > Tekstil, Laminasyon ve Halı > İş Olanakları
> Satış Noktaları > Hotmelt Yapıştırıcılar > Mobilya ve Ahşap  
> Bilgi Toplumu Hizmetleri > Kişisel Verilerin Korunması > Poliüretan Yapıştırıcılar > Kağıt ve Ambalaj
> İndirmeler   > Ulaşım

  Tüm hakları Oynurden firmasına aittir.